urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA

Üriner inkontinans (idrar kaçırma) kendi başına bir hastalık değil de bir hastalığın belirtisidir (septom).

İdrar tutamama ve idrar kaçırma problemi kadınlarda erkeklere göre iki kez daha sık görülür.

Görülme sıklığını artıran sebepler:

1- Yaş

2- Menopoza girmek

3- Çok sayıda doğum

4- Irksal yatkınlık

5- Ailesel yatkınlık

6- Sigara tüketimi

7- Obezite

8- Geçirilmiş ürogenital operasyonlar

9- Kabızlık

İdrar torbası sarkması (sistosel), rahim sarkması (prolapsus uteri), barsak

Sarkması (rektosel) gibi durumlarda üriner inkontinansın diğer elemanlarıdır.

İnkontinans tipleri gruplandığında %45-50 stres inkontinas %15-30 urge inkontinans %30-35 mikst tip üriner inkontinans saptanmaktadır.

Kadınlarda inkontinans prevalansının %38 olduğu yaşla birilkte artarak genç erişkinlerde%20-30 yaşlılarda hemen hemen %50 ye çıktığı bildirilmektedir.

İnkontinans tipleri

1- Anatomik veya gerçek üriner stres inkontinası

2- Sıkışma inkontinansı

3- Nöropatikinkontinas

4- Doğumsal inkontinans

5- Yalancı (taşma) inkontinans

6- Posttravmatik veya yatrojenik inkontinans

7- Fistülöz inkontinans biz burdainkontinansın en sık görülen tipi olan stres inkontinansını detaylı ele alacağız.

Stres inkontinas:

İnkontinansın bu tipi primer olarak pelvik taban zafiyetine bağlı olarak vezikoüretral segmentin hipermobilitesi sonucu oluşur. Primer sağlam bir sfinkter mekanızması zayif bir pelvik taban desteği ve bir anatomik defektir.

Kadınlarda normal kontinans üretra mesane pelvik kasları ve bunları saran bağ dokusu bileşenlerinin koordinasiyonuyla sağlanır.

Detrüsor kasılması olmaksızın karın içi basınç artışıyla istem dışı idrar kaçırma genellikle stres inkontinans olarak tanımlanır.

Stres inkontinans her zaman pelvik taban desteğinin yetersizliği ile birlikte görülür. Ve vezikoüretral segmentin hipermobilitesine izin vererek sonçta sfinkterik kasların etkinliğinin bozulmasına neden olur.

Süi risk faktörleri

Yaşı ilerleyen yaşın süi için major risk faktörü olduğu saptanmıştır. Genç orta yaş kadınlarda süi izlenirken yaşlı kadınlarda mikst tip üriner inkontinans sık görülmektedir.

gebelik: hem vajinal ve hemde sezeryan ile doğumlarda doğurmamış kadınlara göre daha çok süi izlenmiştir.

Normal doğumlarda bebeğin baş çevresi pelvik tabanı üretral kaslar ve sinirlerdeki hasar vajinal doğumların sezeryandan daha fazla süi sebep olduğu düşünülmektedir.

obezite: obezite ile süi arasında belirgin bir ilişki vardır.

Vücut ağırlığı abdominal basıncın ve intravesikal basıncın artmasına neden olmaktadır.

Histerektomi

Menopoz

Stres üriner inkontinansın tanısı:

İdrar kaçırmanın derecesini aktivite, pozisyon ve mesane doluluğuyla bağlantısını başlangıç zamanı seyrini içeren ayrıntılı bir hasta öyküsü önem taşır.

Fizik muayene gereklidir. Pelvik muayene pelvik desteğin zayıflığını herhangi bir evredeki prolapsusu, sistoseli, rektoseli ve ön vajinal duvar mobilitesini bir uzman ürolog tarafından belirlenmesi lazımdır.

Nöropatiden kuşkulanıldığında nörolojik muayene ve ürodinamik çalışma yapılmalıdır.

Sistografi ve ürodinamik incelenmenin ilk hedefi anatomik defektin yaygınlık derecesini gösterir.

Sfinkter mekanizmasının aktivitesi de ölçülmelidir.

Tedavi:

Stres üriner inkontinansın aslı tedavisi usulune uygun bir süspansiyon ve vezikoüretral segmentin normal pozisyonda desteklenmesidir.

Süi tedavisinde çeşitli amaliyatlar ürologlar tarafından uygulanmakatadır.

Marshall-marchetti-krantz (mmk), burch en sık yapılan operasiyonların başında geliyor. Periüretral dokunun simfizpubise veya cooper bağına tesbit edilmesidir.

Aşırı sfinkter hasarı ve entrensek zafiyet halinde süspansiyon yanlız başına yeterli olmayabilir. Bu durumlarda doku askısıyla (sling) kaldırma işlemi önerilimektedir.

En son gerginsiz vajinal şerit (tvt) popülarite kazanmaktadır.

5 yıllık takipte tvt ie elde edilen erken dönem sonuçlar konvansiyonel cerrahi girişimlere (sübüretral askılar kolposüspansiyon veya enjekte edilebilir hacım oluşran maddeler) denk veya daha avantajli olduğunu

Göstermektedir. %80 üzerinde başarılar bildirilmektedir.

Süili hastaların büyük çoğunluğu cerrahi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir, bununla birlikte hastaların bir kısmı cerrahi istemez ve bazı hastalar cerrahi için uygun değildir.

Cerrahi dışı tedavi seçenekleri pelvik taban kası egsersizleri, biofeedback, elektrik stimülasiyonu ve farmakolojik ajanlar içermektedir.

Son on yıldır subüretral slingler kadın stres inkontinansının pek çok tipinin cerrahi olarak düzeltilmesinde tercih edilen yöntem olmuştur.

1- Tvt operasiyonu (tensionfree vajinal tape):

Süinın cerrahi tedavisinde minimal invazif amaliyatlar arasında dönüm noktasıdır.

Lokal genalrejyonel altında yapılabilir.

Diğer askı amalyatlarından farklı olarak tvt de askı mesane boynuna değil midüretraya yerleştirilmektedir. Operasiyon üretral mobiliteyi etkilemediği düşülülmektedir.

Tvt üretral hipermobilite ve intrinsik sfinkter yetmezliği sebebi ile gerçekleşen stres tipi idrar kaçırma sonucun tedavisinde kullanılır.

Bu yöntemde sentetik bir transvajinal subüretral (sling) süspansiyon sütürleri kullanılmadan retropubik alan yolu ile yerleştirilir. Bu sayede sağlanan üretral destek üretranin düşmesini kısıtlar puboüretralligamentler ve levatör anı kasları tarafından meydana getirilen stabilizasiyon mekanizmasını yetkinleştirir. Ve sling vajinal mukozanın sağladğı desteği sağlamlaştırır.

Tvt operasiyon riskleri:

Mesane yaralanması

Büyük damar yaralanmaları

Sinir hasarı

Barsak perforasiynu

Son dönemlerde ürodinamik stres inkontinasta tvt ile burch kolposüspansiyonu karşılaştırılan çok merkezli randomik çalışmalarda tvt grubunda %66 burch grubunda %57 olmak üzere objektif kür oranlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Tvt lı hastalarda operasiyon süresi, normal aktiviteye dönme süresi, daha kısa olup yara izide minimaldir.

Stres üriner inkontinansli hastalardaki en iyi sonuç alınan operasiyon tipi: tot (transobturator sling):

2- Tot operasiyonu:

Operasiyon için hastalar litotomi pozisyonuna bacaklar hiperfleksiyona alınır.

Üretranın orta 1/3 ine tüm vajinal duvarı geçecek şekilde vertikal orta hat insizyonu yapılır.

İnsizyondan başlanarak makas yardımı ile 1, 5 cm lik uzunlukta alanda iki taraflı vajina üretradan ayrılır ischiopubik ramusa ualşıldığında disseksiyona son verilir. Disseksiyon vezikovajinal fasya ile üretra arasında sağlanmalıdır. İki tarafta klitoris prepusuyumu ile aynı hızada horizontal hatta ischiopubik ramusun 1. 5 cmlık lateraline küçük bir insizyon yapılır.

İğne işaret parmağının kılavuzunda 2 hareketle/adımda geçirilir.

İlk adım obturator membranın yukarı ve aşağı doğrultusunda penetrasiyonudur.

İğnenin ucu işaret parmağı ile his edilince iğne lateralden mediale doğru çevrilir ve vajinal insizyona doğru yönlendirilir. Üretrayı korumak için parmak her zaman ventral tarfa tutulur. Bantin ucu iğnenin ucuna takılır. Ve daha kalın kısmı iğne trasesinde kalacak şekilde iğne çekilir.

Bantın ucu ciltten çıkarılır. Ayni işlem diğer tarafa da uygulanır.

Bantın ucu çekilir ve dar olan kısımı üretranın altında bırakılır. Bir klemple üretra ile bant arasına girilerek tansiyon elde edilir.

Bantın erken dönemde yer değiştirmesini önlemek için bantın üretranın her iki tarafındakı puboservikal fasyaya tespit edilebilir.

Yapılan araştırmalarda tot operasyon başarı oranı %80 üzerinde saptanmış olup barsak ve damar sinir yaralanmalar saptanmamıştır.

Sling operasiylarından sonra %20 ye ulaşan oranda amaliyat sonrası başlayan inkontinansı rapor edilmektedir.

Periüretral enjeksiyon (teflon, kollajen, otolog yağ ve kan):

Bu metod daha çok genel anestezi riskini alamıyacak olan hastalara lokal anestezi altında sistoskopi cihaz kontrolünde mesane boynu ve üretra çevresine birtakım maddelerin enjeksiyonunu içerir.

Hasta litotomi pozisyona alınır. Cerrahi alan hazırlanır. Ve steril bir şekilde örtülür. Lokal anestezi %2 lidokain jel içeriri. İntraüretral olarak yerleştirilir. Sistoskopun orta üretraya yerleştirilmesi ile enjeksiyon iğnesinin ucu mukoza altına sokulur ve genişletici ajan tam olarak sublamina propria doku planına üretral mukozanın tam koaptasyonu görülene kadar enjekte edilir.

Artifisyel (yapay) üriner sfinkter:

Defalarca inkontinans operasiyonları geçirip (sling, periüretral enjeksiyon dahil) başarısiz sonuç alınan veya komplet sfinkter yetmezlikli hastalarda uygulanır.
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ